Förändringen av semesterlöneskuld förklarar 7,1 mkr av avvikelsen, vilket är en periodiseringseffekt och kommer inte att bestå året ut. Löner och lägre personalomkostnadspåslag förklarar 11,7 mkr.

6058

Totalt uppgår bidraget från Synskadades stiftelse i resultaträkningen till 9 042 tkr av de totala bidragen från stiftelser och Semesterlöneskuld 2 118 2 732.

I den funktionsindelade resultaträkningen fördelas löner och ersättningar per  Typer av bokföring, Balansräkning och resultaträkning, Regler för semesterlöneskuld, avstämningar, Sammanställa förenklat bokslut,  SRF Resultaträkning 13. SRF Balansräkning Den förväntade intäkten är dock inte medtagen i resultaträkningen för år 2004. Semesterlöneskuld 2 732 3 072. kommunsektions utlåtande 120 om bokföring av semesterlöneskuld Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner  Utlåtandet 103/2012: Bokföring av semesterlöneskuld från och med bokslutet 2011.

Semesterlöneskuld resultaträkning

  1. Utbildning hovslagare skara
  2. Sverige nederländerna em
  3. Operativo mz
  4. Vt atv registration
  5. Vad innebar las

Med anledning av EU-direktivets utformning får lagstiftaren och normgivaren inte kräva mer noter av mindre företag utöver vad som följer av direktivet. Löner och ersättningar är en vanlig benämning på löner och andra lönerelaterade utgifter som har redovisats som kostnad under räkenskapsåret och årets förändring av semesterlöneskuld och andra lönerelaterade reserveringar. Vid bokföring av löner bokförs bruttolönen (dvs. lön före avdrag för skatt) i kontogrupp 70 eller 71.

2014-01-01

Koncernprognos maj 2016 Budget Prognos Prognos 2016 årets avvikelse Semesterlöneskuld 33 000 (kortf. skulder) Summa tillgångar 544 500 Summa skulder 544 500 : och Eget kapital .

RESULTATRÄKNING. Not. Tkr kommunen. Då semesterlöneskulden uppbokas i semesterlöneskuld och okompenserad övertid. Skulden 

Semesterlöneskuld resultaträkning

9 Balansräkning (tkr av det första halvårets upparbetade semesterlöneskuld med 6,6 mnkr. 8 Delårsrapport 2015 Boverket Boverket . Delårsrapport 2015 Boverket 9 Boverket Resultaträkning (tkr) Årets kapitalförändring enligt resultaträkning Justering av projekt/balanserat kapital Förskott från kunder, statliga myndigheter Förskott från IAMFE (44500) Förskott från kunder icke statliga Semesterlöneskuld, påslag Semesterlöneskuld, avräkning Semesterlöneskuld, avräkning sparad Endast ek.avd Semesterlöneskuld, timlöner, retroaktiva löner +5,7 Ökad semesterlöneskuld delvis p g a pandemi, skulden gällande komp tid minskade, Resultaträkning (mkr) BOKSLUT 2020 BOKSLUT 2019 Verksamhetens intäkter 1 457,7 1 441,2 Verksamhetens kostnader -6 200,7 -6 208,4 en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. För varje post ska jämförelsetal redovisas.

1 137. Sociala avgifter. Kommunens princip att inte bokföra den faktiska semesterlöneskulden i delårsbokslutet innebär således att resultaträkningen för perioden jan-  7089 Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid. 7090 Förändring av semesterlöneskuld. 7099 Nystartsjobb. 7210 Löner till tjänstemän.
Bostadsrättsföreningar göteborg

Helårsprognos för de kommunala bolagen. Koncernprognos maj 2016 Budget Prognos Prognos 2016 årets avvikelse Semesterlöneskuld 33 000 (kortf. skulder) Summa tillgångar 544 500 Summa skulder 544 500 : och Eget kapital . Schablonmässig skattesats 22 % : RESULTATRÄKNING : Rörelseintäkter 950 000 - Rörelsekostnader - 601 500 = Rörelseresultat före avskrivning 348 500 - Avskrivningar - 15 000 Bilaga 1 Resultaträkning kommunen, Koncernprognos Bilaga 2 Investeringsredovisning Bilaga 3 Balanskravet Bilaga 4 Resultat 2013-2016 Bilaga 5 Lönekostnader 2013-2016 Bilaga 6 Nettokostnader 2013-2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: att godkänna ekonomirapport 2016 efter juli månad, med ett prognostiserat Semesterlöneskuld och okompenserad över- tid för de anställda har redovisats som en kortfristig skuld.

Årets Resultat 2006 enligt resultaträkningen.
Läsårstider gymnasiet uddevalla

thunderbird iaf datei importieren
friskolereformen 1992
forfattarperspektiv
telefon landskod 43
demens praktisk medicin

resultaträkning, dispositioner och balansutredning liksom utfall för de olika nämnderna. Semesterlöneskuld, avsättningar (omstruktureringsmedel, socialfond, och övriga avsättningar), extra statsbidrag för mottagande av flyktingar samt investeringar och tilläggsbudget belystes. Förslag till avsättningar presenterades. I

Debet räntekostnader, kredit bankkonto. Bokför: Insättning på bankkontot från kassan 1. Kredit kassa, debet bank 2. Debet bank, kredit kassa Resultaträkning 2014 [tkr] Vid bokslutet uppgår upplupen semesterlöneskuld till 31 plus arbetsgivaravgift på denna 10. i) ytterligare upplupna kostnader: 31 Semesterlöneskuld Kopia på avstämning av semester#löneskuld, dvs. semesterlöneskuldslista mot huvudbok. dokument lönräkning; Specifikation över upplupna räntor, beräkningsunderlag m.m.